24/03/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות באדריכלות באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דיוויד לת'רבארו על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם להמלצותיו והערותיו של הסוקר.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב ההערכה הבא.