24/03/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות במתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.  התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא.