24/03/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות במתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.   התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא.