19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת חיפה בתחום הריפוי בעיסוק, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' וויני דאן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת של הסוקרת תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להשלים את יישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה ובחוות דעת הסוקרת, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • הפחתת עומס הוראה מסגל בכיר.
  • הגמשת הקריטריונים לקליטת סגל צעיר ומוכשר.
  • קביעת קריטריונים לקידום סגל, המותאמים לאופי התחום.
  • תמיכה נוספת בסטודנטים לתארים מתקדמים מחקריים.
  • המשך המאמצים לפתרון בעיית המקום במחלקה.                                                                                                                                                                                                                                                     4. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הריפוי בעיסוק.