19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של האוניברסיטה העברית בירושלים בתחום הריפוי בעיסוק, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' וויני דאן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת של הסוקרת תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה ובחוות דעת הסוקרת, ובפרט בהתייחס לנושא השמירה על יחס סגל- סטודנטים תקין.
  4. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הריפוי בעיסוק.