19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת תל-אביב בתחום הריפוי בעיסוק, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' וויני דאן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת של הסוקרת תועבר לידיעת המוסד.
  3. הסוקרת ציינה לטובה את הנהלת המוסד שמצאה דרך לתמוך במחלקה לריפוי בעיסוק.
  4. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך במאמצים להשלמת יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח הוועדה ובחוות דעת הסוקרת.
  5. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הריפוי בעיסוק.