19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות במתמטיקה באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת חיפה בתחום המתמטיקה, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.
  2. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא.