19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות במתמטיקה באוניברסיטת בן-גוריון

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום המתמטיקה, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.
  2. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא.