19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת חיפה בתחום הסטטיסטיקה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' רוברט אדלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. הסוקר מציין לטובה את המחלקה לסטטיסטיקה ואת המאמצים הרבים שנקטה האוניברסיטה ליישום המלצות הוועדה, בין היתר בגיוס סגל איכותי למחלקה.
  4. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך לפעול ליישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת האיכות ובחוות דעת הסוקר
  5. היישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב ההערכה הבא בסטטיסטיקה.