19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת תל-אביב בתחום הסטטיסטיקה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' רוברט אדלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך לפעול ליישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת האיכות.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב ההערכה הבא בסטטיסטיקה.