19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של האוניברסיטה העברית בירושלים בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. הסוקר הביע הערכה על הקמת תוכנית אתגר במחלקה.
  4. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול ליישום את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה ובחוות דעת הסוקר, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • הפחתת עומס ההוראה ממסטרנטים ודוקטורנטים.
  • יש לפעול לשיפוץ המעבדות ורכישת ציוד מתקדם בטרם יגיעו חברי סגל חדשים.                                                                                                                                                                                                              5. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הכימיה.