19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך לפעול ליישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת האיכות ובחוות דעת הסוקר, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • יש להגדיל את מספר אנשי הסגל באופן ניכר על מנת לענות על צרכי ההוראה והמחקר.
  • יש צורך בהקצאת שטח נוסף למעבדות.
  • השלמת שיפוץ מעבדות הלימוד, לשם מתן מענה הכרחי לצרכי הוראה ובטיחות.                                                                                                                                                                                                               4. המוסד מתבקש להגיש דיווח על התקדמות ביישום של הנקודות המופיעות לעיל על ראשית שנת הלימודים תשע"ו.