27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית – כללי

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. בעקבות ממצאי ועדת ההערכה וחוות דעת הסוקרת, לפיהם הסטודנטים ללשון עברית מגיעים ללימודיהם האקדמיים לתואר ללא ידע מקדים מספק, יש לשלוח את דוחות ההערכה ואת חוות דעת הסוקרת למפמ"ר להוראת העברית במשרד החינוך, לבחינת הנושא.