19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה בטכניון

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של הטכניון בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה ובחוות דעת הסוקר, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • הקצאת שטח נוסף למעבדות.
  • מימון ציוד ושיפוץ מעבדות לאנשי סגל הנמצאים באמצע הקריירה שלהם.

4. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הכימיה.