19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת בר-אילן בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:

–           שיפוץ מעבדות ההוראה על מנת להתאימן לצרכי הוראה ובטיחות.

–           מתן חבילת גיוס לכימאים תיאורטיקנים.

–           גיוס סגל חדש בתחומים: organic synthesis, organometallic and analytical chemistry אשר נעצר בשל מגבלות תקציב.

4.המוסד מתבקש להגיש דיווח על התקדמות בדבר יישום הנקודות המופיעות לעיל עד ראשית שנת הלימודים תשע"ו.