19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של אוניברסיטת תל-אביב בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • גיוס נשים לסגל המחלקה.
  • שיפוץ המעבדות בטרם מגיעים אנשי סגל חדשים למחלקה.
  1. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הכימיה.