27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות הבאות:

א.         על רקע השינויים האירגוניים הנערכים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה, יש  להקפיד על שמירת הייחודיות והעצמאות של המחלקה ללשון עברית.

ב.         יש לפעול לגיוס ומינוי של חברי סגל במקומם של החברים הפורשים.

ג.          יש להמשיך לאפשר למחלקה להציע קורסים במגוון התחומים של הלשון העברית והשמית וכן בבלשנות.

ד.         יש לשקול ליישם שני פרויקטים להוראה: הבעה עברית, אשר תוצע לכלל הסטודנטים ותחביר ובלשנות ערבית, אשר תכוון לסטודנטים דוברי ערבית שפת אם.

3.         בעקבות השינוי הארגוני של הפקולטה למדעי הרוח והחשש למעמדה של המחלקה ללשון עברית במבנה החדש, המוסד מתבקש להגיש דיווח על התקדמות ביישום של ההמלצות המופיעות בסעיף 2 לעיל, עד חודש מאי 2016.