27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש לוודא כי האוניברסיטה תמנה במחלקה ללשון עברית ולשונות היהודים משרות של חברי הסגל, העתידים לפרוש מהמחלקה.

ב.         על המחלקה לספק פרטים בדבר תוכניתה העתידית לקידום חוקרים צעירים (הגשת מועמדויות למלגות אלון וכד').

ג.          יש לתגבר באופן משמעותי את התרגולים בתחום הניקוד ועל האוניברסיטה להכיר בחשיבות הנושא ולהקצות את המשאבים הנדרשים לכך.

3. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצות 2 א-ב, עד חודש מאי 2016.