27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש למנות אנשי סגל חדשים במקום אלה הפורשים מהמחלקה.

ב.         יש לגייס חבר סגל נוסף על מנת לתת מענה לתחומים נוספים בלשון העברית.

ג.          יש להוסיף עוד תרגולים בתוכנית הלימודים ולהקצות את המשאבים הנדרשים לכך.

3.         על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצות 2 א-ב, עד חודש מאי 2016.