27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
  • יש לוודא כי המשרה בפונולוגיה ומורפולוגיה עברית תאויש בהקדם על ידי מועמד הולם.
  1. על המוסד לדווח למל"ג בדבר יישום ההמלצה הנ"ל עד חודש מאי 2016.