27/10/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בלשון עברית באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל-אביב ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש לוודא כי האוניברסיטה תמנה במחלקה ללשון עברית שלוש משרות של חברי הסגל, העתידים לפרוש מהמחלקה.

ב.         על מנת לשמר את רמת הסטודנטים הגבוהה, יש להקפיד על קיומן של קבוצות לימוד ותרגול קטנות ולגייס לשם כך את המשאבים הדרושים.

  1. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה 2 א' עד חודש מאי 2016.