17/05/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בכימיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. להעביר את חוות הדעת של הסוקר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

–           יש לשפץ את המעבדות הקיימות או לבנות חדשות בכדי לשפר את תנאי הלימוד וכן לעמוד בדרישות הבטיחות.

–           כלל הקורסים בכימיה יועברו ע"י חברי סגל מטעם המחלקה לכימיה.

  1. לאור חוות דעת הסוקר יימשך המעקב אחר יישום ההמלצות.