12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – כללי

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

לאור המחסור באנשי סגל בחוגים לספרות עברית, ממליצה ועדת המשנה להביא את הנושא בפני וועדת ההיגוי למדעי הרוח.