12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – האוניברסיטה העברית

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
  • מומלץ להמשיך ולבצע מאמצים בגיוס סגל חדש וממלאי מקום לסגל אשר פרש לגמלאות.
  • מומלץ להקפיד על מתן קורסים אקדמיים בנושאי ספרות עברית לדורותיה, חטיבותיה וזרמיה, לצד קורסים בכתיבה יוצרת.
  1. המוסד מתבקש לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובפרט בדבר הנקודות המופיעות בחוות דעת הסוקר, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.