12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר), ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:
  • מומלץ לגייס סגל אקדמי בכיר בתחום המחקר, במקום הפרופסורים אשר פרשו לגמלאות.
  • מומלץ לתגבר קורסים אקדמיים בתחומי ספרות ספציפיים כגון: סיפורת, שירה, מסה וכדומה.
  1. המוסד מתבקש לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובפרט בדבר הנקודות המופיעות בחוות דעת הסוקר, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.