12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ארני קלברג על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה הפתוחה ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
  • מומלץ למוסד לשקול התנהלותו בנושאים שאינם ייחודיים לתחום, בהם: מספר נקודות הזכות הניתנות עבור קורסים ומספר הקורסים לתואר.
  • מומלץ למוסד לטפל בתנאי ההעסקה של מרכזי קורסים.