12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – האוניברסיטה העברית

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ארני קלברג על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:
  • מומלץ לחזק את תחום האנתרופולוגיה ולגייס לפחות חבר סגל נוסף בתחום.
  • מומלץ להמשיך בפעולות לחיזוק התחום הכמותי במחלקה ולגייס לפחות איש סגל נוסף העוסק בכך.
  • מומלץ להמשיך ולפעול להגברת האינטגרציה בין 4 התוכניות לתואר שני, ולהגברת נוכחותם של אנשי הסגל בקמפוס.
  • מומלץ להמשיך ולפעול לחיזוק הנושא הכמותי ובדמוגרפיה במחלקה.