26/06/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכון הטכנולוגי חולון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד יישם את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית באופן מלא.
  3. לאור עמידת המוסד בהמלצות המפורטות בסעיף 3א בהחלטת מל"ג מיום 03.03.15, לאפשר למוסד להגיש בקשה לפתיחת תוכנית מוסמך במדעי המחשב.