13/11/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום שירותי אנוש במכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית עמק יזרעאל ולמחלקה לשירותי אנוש על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.