16/10/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי הנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לאוניברסיטת אריאל על הדו"ח שהגישה.
  2. מדיווח המוסד עולה כי האוניברסיטה נתנה מענה לנקודות העיקריות בהחלטת המל"ג בנושא הערכת איכות המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ובכלל זה: גיוס סגל בתקן קבוע למחלקה, שיפור שיתוף הפעולה עם מוסדות אחרים וגיבוש חזון ומיקוד לתוכניות.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה והסוקר.
  4. מעקב אחר היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.