13/11/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רם כנען על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית בירושלים ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' כנען, לפיה בית הספר לעבודה סוציאלית ראוי להערכה על העבודה המאומצת שנעשתה ביישום המלצות הוועדה הבינלאומית, עם זאת ישנן מספר המלצות חיוניות אשר יושמו באופן חלקי בלבד ועל בית הספר להמשיך במאמצים לשמור על מעמדו כבית ספר מוביל בתחום לימודי עבודה סוציאלית בישראל.
  3. בהתבסס על חוות דעת הסוקר, על המחלקה לדווח על יישום ההמלצות הבאות עד ליום 01.11.2019:

א.         על מנת לסייע למחלקה להתמקד בנושאים עקרוניים ולשפר את מעמדה האקדמי כמובילה לאומית בחינוך לעבודה סוציאלית, עליה לנסח תוכנית אסטרטגית, אשר תתייחס, בין השאר, למשאבים הפיננסים המוגבלים שעומדים לרשות בית הספר, הירידה במספר חברי הסגל במשרה מלאה, פרישות צפויות של סגל הוראה ותשתיות, וכן לוח זמנים להשגת המטרות שהוגדרו.

ב.         על  האוניברסיטה, באמצעות הרקטור, להבטיח כי כל המשרות של חברי הסגל הפורשים בעשור הקרוב יישארו בבית הספר, ויאוישו ע"י חברי סגל חדשים. על המחלקה יהיה לבחון ולתכנן בקפידה גיוס חברי סגל חדשים למילוי התקנים הפנויים שיווצרו בעקבות הפרישה הקרבה של חברי סגל בכירים.

ג.          עבור כל קורס, יש להוסיף את תוצאות ההוראה והלמידה תוך הקפדה על שימוש בתבנית אחידה עבור הסילבוסים.