13/11/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רם כנען על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' כנען, לפיה בית הספר לעבודה סוציאלית לא יישם באופן מיטבי את המלצות הוועדה הבינלאומית, ועליו להמשיך ולפעול ביתר שאת בכדי לשמור על מקומו כאחד מבתי הספר המובילים לעבודה סוציאלית בישראל.
  3. בהתבסס על חוות דעת הסוקר, על בית הספר לדווח על יישום ההמלצות הבאות עד ליום 01.11.2019:

א.         על חברי הסגל בבית הספר לעבודה סוציאלית לקיים הליך משותף שבו יבחנו הקורסים הפרקטיים הניתנים בשנה א' בכדי לשפר את רמתם האקדמית ,על הסילבוסים של הקורסים הפרקטיים להיות מבוססים היטב, ומנוסחים  בדקדקנות ובקפידה.

ב.         על בית הספר להפחית באופן משמעותי את מספר הסטודנטים לתואר שני עם תזה ולהתאימו למספר חברי הסגל הזמינים להנחייתם. במקביל, מומלץ להכשיר ולתמוך באופן שוטף בחברי הסגל שאינם עוסקים בהנחיה, על מנת שיוכשרו ויהיו שותפים לתהליך.