13/11/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רם כנען על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' כנען, לפיה בית הספר לעבודה סוציאלית ראוי להערכה על העבודה המאומצת שנעשתה ביישום המלצות הוועדה הבינלאומית, עם זאת ישנן שלוש המלצות חיוניות אשר טרם יושמו.
  3. בהתבסס על חוות דעת הסוקר, על המחלקה לדווח על יישום ההמלצות הבאות עד ליום 01.11.2019:

א.         על בית הספר לתכנן מחדש את אופן הקצאת המשאבים בתוכנית לתואר שני.

ב.         יש להפחית ולהתאים את מספר מסלולי ההתמחות בתואר השני (כיום קיימים 7 מסלולי התמחות), כך שיתאימו לתחומי המחקר של הסגל ויאפשרו לסטודנטים למצוא מנחה מתאים לתזה ביתר קלות.

ג.          על בית הספר להפחית באופן משמעותי את מספר הסטודנטים לדוקטורט ולהתאימו למספר חברי הסגל הזמינים להנחייתם.