13/11/18

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רם כנען על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן גוריון המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' כנען, לפיה על המחלקה לפעול לביסוס וחיזוק מעמדה בין שאר המוסדות המקיימים לימודי עבודה סוציאלית בישראל.
  3. בהתבסס על חוות דעת הסוקר, על המחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצות הבאות עד ליום 01.11.2019:

א.         על המחלקה לעבודה סוציאלית לנסח תוכנית אסטרטגית למחלקה בשיתוף כלל חברי הסגל. במסגרת כתיבת התוכנית האסטרטגית על המחלקה לנסח מחדש את חזון התוכנית ומטרותיה ולקבוע סדרי עדיפויות ליישום ההחלטות שיתקבלו.

ב.         על המחלקה להשהות קבלת סטודנטים חדשים לתוכנית לדוקטורט עד הפחתת יחס סגל- סטודנטים לרמה של 5-8 תלמידי מחקר פר חבר סגל.

ג.          על המחלקה לפעול להפחתה של 15% ביחס סגל-סטודנטים בתוכניות לתואר ראשון ושני בתחום.

ד.         על המחלקה לבחון מחדש את תוכניות הלימודים, חלוקת תחומי האחריות של חברי הסגל במחלקה  ועומסי ההוראה והמחקר שלהם.

ה.         על חברי הסגל במחלקה לבחון ולהעריך בצורה מדוקדקת ביותר את התזות לתואר השני והדוקטורט במחלקה.

ו.          על בית הספר לוודא כי אף חבר סגל שמעורב בהנחיית תזה לתואר שני לא יבחן את התזה, רצוי כי לפחות אחד משני הבוחנים יהיו ממוסד אחר.