12/04/16

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב במכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב במכללה האקדמית תל-חי והחליטה כלהלן:

א.   להודות למוסד על התייחסותו להחלטת מל"ג ולהחלטת ועדת המשנה להבטחת איכות.

ב.  על מנת להבטיח את איכותה האקדמית של התוכנית, על המוסד ליישם את כל המלצות הוועדה הבינלאומית, כפי שמופיעות בדו"ח הוועדה.

ג. לאור עמידה בסעיף 3א בהחלטת מל"ג מיום 03.03.15, לאפשר למוסד להגיש בקשה לפתיחת תוכנית מוסמך במדעי המחשב.