26/06/18

מעקב אחר יישום המחלטת מל"ג בנוגע לבטיחות המעבדות לכימיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי תשובתה של אוניברסיטת בן-גוריון נותנת מענה הולם להחלטת המל"ג מיום 6.3.2018 בנושא בטיחות במעבדות לכימיה, בהמשך לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות.
  2. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.