14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצת הסוקר לפתח וללמד קורס חובה בכתיבה טכנית, גם באנגלית וגם בעברית. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
  3. להפסיק את המעקב בדבר יישום שאר המלצות הוועדה הבינלאומית, לאור הנימוקים המפורטים שנתן המוסד בנושא.