14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – במכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר, על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:

א.         להגיש פרוט לגבי חזון ומטרות התוכנית ותוכנית אסטרטגית מגובשת אשר ידגישו את הייחודיות והתחרותיות הרצויה למחלקה לביוטכנולוגיה.

ב.         להמשיך את העבודה על עדכון תוכנית הלימודים.

ג.          לעדכן ולעצב את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ולהגדיר את מסלולי הלימוד על מנת שיתאימו לחזון ואסטרטגיית המחלקה.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ג, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
  2. בנוסף, על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         לפתח מסלולי למידה ממוקדים ולהגדירם בצורה ברורה

ב.         להקים ועדת יעוץ תעשייתי לתוכנית.

ג.          להעריך באופן קבוע את איכות ההוראה של עוזרי ההוראה בתוכנית.

ד.         יש לשים לב לניגודי אינטרסים בעת הנחיית סטודנטים בפרויקטים אשר מתקיימים במיג"ל (הרשות לפיתוח הגליל).