14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על פי חוות דעתו של פרופ' משה רוזנברג, המוסד הגיש הצהרה שלפיה לאור חילופי תפקידים במחלקה, בשלב זה לא יושמו המלצותיה של הוועדה שאומצו על ידי המל"ג.
  3. על המוסד להגיש למל"ג עד תחילת שנה"ל תשע"ח, פרוט לגבי חזון ומטרות התוכנית, תוכנית הלימודים (כולל מסלולי הלימוד, הערכת תוצרי למידה והוראה), מחקר ותשתיות, וניהול המחלקה.