14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר, על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:

א.         לכלול קורס פיזיולוגיה אנושית ואנטומיה במסלול ביוטכנולוגיה רפואית.

ב.         לפתח וליישם מנגנון להערכת תוצאות למידה של כלל הקורסים.

ג.          לוודא כי מעבדות ההוראה עומדות בתקני הבטיחות ולמצוא להן מקום מרווח, ראוי, מודרני ומצויד יותר.

ד.         לחדש את הציוד לייצור וטיהור של חומרים ביולוגיים.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ד, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
  2. בנוסף, על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         לדאוג לתמיכה כלכלית לתלמידי המחקר.

ב.         לרכוש ציוד מרכזי לפקולטה לשימושם של הסטודנטים לתארים מתקדמים וחברי הסגל החוקרים.