14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר, על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:

א.         לפתח וללמד קורס חובה בכתיבה טכנית, גם באנגלית וגם בעברית.

ב.         להגדיר ולפתח תוצרי למידה בכל הקורסים של המחלקה, כך שיוכלו גם לשמש ככלי מרכזי להערכת הסגל ותוכנית הלימודים.

ג.          לזהות גורמים לשיעור נשירה גבוה בשנה הראשונה ללימודים בתואר הראשון, ולפתח דרכים לשיפור המצב.

ד.         לשפץ ולחדש את המעבדות והציוד הנדרש למעבדות מודרניות בתחום הביוטכנולוגיה.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ד, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.