14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – במכללה האקדמית הדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         להקים ועדה למעקב אחר יישום השינויים בתוכנית הלימודים ובדיקת איכותה.

ב.         לפתח תשתיות ופעילות מחקרית של הסגל והסטודנטים באמצעות כלים תחרותיים, שיתופי פעולה, מלגות וכד'.

  1. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג.