14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הביוטכנולוגיה – במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' משה רוזנברג על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על פי חוות דעת הסוקר, על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:

א.         לפתח וליישם תוכנית אסטרטגית הכוללת יעדים לטווח הקצר והארוך.

ב.         להגביר ולחזק את תוכנית הלמידה על מנת להתאים אותה לאתגרים אשר מצוינים בדיווח הסוקר. בפרט, לחזק את מסלול "ביוטכנולוגיה של מזון".

ג.          מומלץ לצמצם את מספר הסטודנטים בקורסי המעבדה.

ד.         למצוא פתרון לבעיית פערי הידע בין הסטודנטים (למשל קביעת ציון רף מעבר ו/או פיתוח קורס הכנה).

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ד, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
  2. בנוסף, על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         אין לפתוח תוכנית מחקרית לתואר שני כל עוד אין תרבות מחקר ותשתית מחקר מספקת במוסד.

ב.         לשנות ולעבור בקפדנות על מסלולי הלמידה של התואר הראשון. יש להציע אך ורק את המסלולים שניתן להצדיקם ולהחזיקם בהתאם לקריטריונים שהוצגו בדו"ח.

ג.          לפתח קורסי בחירה חדשים אשר נוגעים לנושאים עכשוויים ומתקדמים בהנדסת ביוטכנולוגיה.

ד.         להכליל בתוך קורסי החובה והבחירה תפיסות הקשורות לננו-מערכות בהנדסת ביוטכנולוגיה.

ה.         להקים מתקן מחקר שיאפשר לסגל ולסטודנטים היקף מצומצם של פעילויות מחקריות, בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים.