14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום מזרח תיכון – באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד להמשיך להתייחס וליישם את המלצות הוועדה הבינלאומית שהתקבלו במל"ג ולא ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         הקפדה על שמירת מצבת הסגל הקיים ובמקביל המשך מאמצים לגיוס מועמדים ראויים למחלקה. על המוסד לדווח על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.

ב.         המשך שיתוף הפעולה עם המחלקה ללימודי שפה וספרות ערבית ושיפור המיומנויות האקדמיות של הסטודנטים (דיבור, קריאה וכתיבה מדעית).

ג.          הרחבת שיתוף הפעולה ברמה הלאומית בלימודי טורקית ופרסית.