14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום מזרח תיכון – באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד להמשיך להתייחס וליישם את המלצות הוועדה הבינלאומית שהתקבלו במל"ג ולא ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         גיוס אנשי סגל חדשים העוסקים בשפה, תרבות וספרות הערבית והפלסטינית, ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.

ב.         הרחבת שיתוף הפעולה ברמה הלאומית בלימודי טורקית ופרסית.