14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום מזרח תיכון – באוניברסיטת תל- אביב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         גיוס  אנשי סגל חדשים בתדירות קבועה.

ב.         חידוש ורכישת מקורות בספרייה בתדירות קבועה.

ג.          המשך הפעילות של עוזר המחקר אשר משמש כמגשר לספרייה המרכזית.

ד.         ליזום פרויקט להשאלה בין ספרייתית בתחום.

ה.         הרחבת שיתוף הפעולה ברמה הלאומית בלימודי טורקית ופרסית.

  1. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג.