14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הבלשנות – באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלי ון-גלדרן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. פרופ' ון-גלדרן ציינה לטובה את התייחסות המוסד להמלצות הוועדה שחלקן הגדול מולאו באופן מלא וחלקן באופן חלקי. צויין לטובה שיתוף הפעולה של שני המסלולים במחלקה. הוועדה מייחסת רמה גבוהה למחלקה ועל דעת הסוקרת רצוי להמשיך ולשפר את המחלקה ביחס לתשתיות (נכון להיום, כל מסלול יושב בבניין שונה), גיוס מענקי מחקר חיצוניים ורכישת ציוד מחשוב חדש.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.