14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום מזרח תיכון – באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         גיוס אנשי סגל חדשים מתחומים שונים על מנת להרחיב את המגוון התחומי.

ב.         המשך קידום שיתופי הפעולה עם האו"פ ואוניברסיטאות אחרות באמצעות לימודים מקוונים, לצורך קידום התוכנית ללימודי שפות מזרח תיכוניות.

ג.          המשך הקצאת משאבים ראויים לרכישות לספרייה (מודפס ומקוון) ועידוד שיתופי פעולה בין מוסדיים.

ד.         הרחבת שיתוף הפעולה ברמה הלאומית בלימודי טורקית ופרסית

  1. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג.