14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום מזרח תיכון – באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         גיוס  אנשי סגל חדשים בתדירות קבועה.

ב.         חידוש ורכישת מקורות בספרייה בתדירות קבועה.

  1. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג.