06/03/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מדעי המחשב – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר-אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המשך יישומן של ההמלצות בדבר גיוס סגל והקצאת מקום למחלקה למדעי המחשב במוסד ייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום.